ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 - LỚP 5

MÔN TOÁN

 

CÂU 1 : CHỌN CHỮ SỐ 0, 5 HOẶC 6 THAY VÀO Y ĐỂ  SỐ 2345Y  THÀNH SỐ CÓ 5 CHỮ SỐ CHIA HẾT CHO CẢ 2 VÀ 5.

 

CÂU 2 : CHO CÁC PHÂN SỐ :

   

 

PHÂN SỐ NÀO LÀ PHÂN SỐ TỐI GIẢN ?

 

CÂU 3 : TÍNH :

CÂU 4 : TÍNH PHÂN SỐ

 

CÂU 5 : Một khu đất có diện tích 2160

. Người ta trồng khoai hết diện tích và trồng ngô hết

         diện tích. Tính diện tích phần đất còn lại ?

 

TIẾNG VIỆT

 

I. CHÍNH TẢ :

Viết chính tả nghe đọc bài “Bài học quý” (Đầu bài và đoạn “trong khu rừng … xa lạ” – sách Tiếng Việt lớp 5 tập 1, trang 13)

 

II. TẬP LÀM VĂN :

Hãy tả hình dáng và tính tình một người mà em quý mến.