Các văn bản

QUI ĐỊNH SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL) TRONG QUAN HỆ CÔNG TÁC NGÀNH GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

Hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thông tư 32 về quy định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học

Thông tư 09/2009 của Bộ GDĐT

Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2013-2014

Quy chuẩn về chất lượng giáo dục tiểu học

Quy định mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học (Kèm Quyết Định 55 của Bộ Giáo Dục)

 

THÔNG TIN PHÁP LUẬT

  Năm học 2013 - 2014
bullet

V/v hướng dẫn rà soát, bổ sung tài liệu, sách, báo pháp luật, thiết bị PBGDPL mới cho Tủ sách pháp luật quư 4/2013

bullet

Văn bản số 3793/GDĐT-PC hướng dẫn xây dựng (Mẫu) văn bản hành chính áp dụng thống nhất trong các cơ sở giáo dục của ngành

bullet

V/v tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013 trên địa bàn Thành phố.

bullet

V/v báo cáo tŕnh độ đội ngũ làm công tác pháp chế

bullet

V/v hướng dẫn rà soát, bổ sung tài liệu, sách, báo pháp luật, thiết bị PBGDPL mới cho Tủ sách pháp luật quư 3/2013 (bổ sung).

bullet

V/v cấp phát Bảng tin pháp luật cho cơ sở giáo dục trực thuộc Sở (công lập và ngoài công lập) đợt 5/2013

bullet

V/v bổ sung, cập nhật tài liệu “Những kư ức không thể lăng quên - Hoàng Sa, Trường Sa trong trái tim Tổ quốc” vào Tủ sách pháp luật .

bullet

Về thông báo chương tŕnh phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh, sinh viên thành phố tháng 9 năm 2013

bullet

V/v hướng dẫn xây dựng Quy chế làm việc, Nội quy cơ quan, Nội quy đối với học sinh - sinh viên của cơ sở giáo dục.

bullet

V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 về công tác pháp chế

bullet

V/v hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 13/2013/CT-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố

bullet

HỢP NHẤT QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2007/QĐ-BGDĐT VÀ THÔNG TƯ SỐ 31/2013/TT-BGDĐT VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG CHUYÊN, TRƯỜNG NĂNG KHIẾU, CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN.

bullet

HỢP NHẤT NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 74/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CƠ CHẾ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TỪ NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015

 
 

Năm học 2012 - 2013
bullet

V/v hướng dẫn rà soát, bổ sung tài liệu, sách, báo pháp luật, thiết bị PBGDPL mới cho Tủ sách pháp luật quư 3/2013

bullet

Quy định về tŕnh tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

bullet

V/v hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lư của Sở.

bullet

V/v hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL về pḥng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo.

bullet

V/v hướng dẫn rà soát, bổ sung tài liệu, sách, báo pháp luật, thiết bị PBGDPL mới cho Tủ sách pháp luật quư 2/2013 (bổ sung).

bullet

Kế hoạch của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố về việc tiếp tục thực hiện Đề án 1928 “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2016.

bullet

V/v hướng dẫn nội dung và yêu cầu kỹ thuật cơ bản một số thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật dùng cho giáo dục mầm non.

bullet

HỢP NHẤT THÔNG TƯ SỐ 09/2012/TT-BGDĐT, THÔNG TƯ SỐ 24/2012/TT-BGDĐT VÀ THÔNG TƯ SỐ 03/2013/TT-BGDĐT BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY.

bullet

HỢP NHẤT THÔNG TƯ SỐ 10/2012/TT-BGDĐT, THÔNG TƯ SỐ 04/2013/TT-BGDĐT VÀ THÔNG TƯ SỐ 06/2013/TT-BGDĐT BAN HÀNH QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG.

bullet

V/v thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ quản lư giáo dục làm công tác pháp chế theo Quyết định số 70/2011/QĐ-UBND.

bullet

Quy định về đăng kư doanh nghiệp.

bullet

HỢP NHẤT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT VÀ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT HƯỚNG DẪN VIỆC TẠM HOĂN GỌI NHẬP NGŨ VÀ MIỄN GỌI NHẬP NGŨ THỜI B̀NH ĐỐI VỚI CÔNG DÂN NAM TRONG ĐỘ TUỔI GỌI NHẬP NGŨ

bullet

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục (2005, 2009).

bullet

HỢP NHẤT THÔNG TƯ SỐ 57/2012/TT-BGDĐT VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2007/QĐ-BGDĐT

bullet

HỢP NHẤT LUẬT QUẢN LƯ THUẾ NĂM 2006 VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LƯ THUẾ NĂM 2012.

bullet

HỢP NHẤT THÔNG TƯ SỐ 56/2011/TT- BGDDT VÀ THÔNG TƯ 41/2012/TT-BGDĐT

bullet

V/v hướng dẫn rà soát, bổ sung tài liệu, sách, báo pháp luật, thiết bị PBGDPL mới cho Tủ sách pháp luật quư 1/2013

bullet

HỢP NHẤT LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2007 VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2012

bullet

Rà soát văn bản 2012

bullet

Quy định về chương tŕnh bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học khác (không phải sư phạm) muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông

bullet

Điều lệ trường Tiểu học sẽ áp dụng thêm thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012, về việc sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học

bullet

Mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp kèm theo Thông tư số 44/2012/TT-BGDĐT

bullet

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy tŕnh, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

bullet

Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011

bullet

Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên th dục th thao

bullet

Nghị định số 91/2012/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

bullet

Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc pḥng - an ninh kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BGDĐT

bullet

Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT

bullet

Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT quy định sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

bullet

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BGDĐT

bullet

Giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng mức chi mới theo Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND

bullet

Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng pḥng cháy và chữa cháy

bullet

Quyết định số 4946/QĐ-UBND ban hành 12 Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2012-2015

bullet

Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH về sửa đổi, bổ sung một snội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH

bullet

Danh mục các tuyến đường ưu tiên theo quy định của Luật giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

bullet

Mức phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân được thực hiện theo Thông tư số 155/2012/TT-BTC

bullet

Hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2012-2013

bullet

Nghị định số 65/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

bullet

Nghị định 66/2012/NĐ-CP Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lư, sử dụng tài sản nhà nước

bullet

Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

bullet

Thông tư liên tịch số 28/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

bullet

Quyết định số 3741/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giới hạn của 10 (mười) tuyến đường

Năm học 2011 - 2012
bullet

Luật khiếu nại

bullet

Quyết định số 3792/QĐ-UBND quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lư đơn

bullet

Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu, quản lư và sử dụng quỹ quốc pḥng - an ninh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

bullet

Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND

bullet

Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

bullet

Nghị định số 55/2012/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

bullet

Nghị định số 52/2012/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực pḥng cháy và chữa cháy

bullet

Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT

bullet

Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập

bullet

Thông tư số 23/2012/TT-BCA quy định về khu dân cư, xă, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

bullet

Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lư, sử dụng và quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

bullet

Nghị định số 46/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP

bullet

Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm.

bullet

Nghị định số 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

bullet

Nghị định số 39/2012/NĐ-CP quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

bullet

Thông tư số 15/2012/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên.

bullet

Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 về xử lư kỷ luật viên chức và Trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

bullet

Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT thay thế Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT

bullet

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

bullet

Nghị định số 34/2012/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp công vụ.

bullet

Tiêu chuẩn vừa được ban hành trong Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT để đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

bullet

Nghị định số 31/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung

bullet

Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh

bullet

Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục

bullet

Nghị định số 14/2012/NĐ-CP về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lănh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

bullet

Tăng mức phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

bullet

Thông tư số 11/2012/TT-BGDĐT về Chương tŕnh môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo tŕnh độ trung cấp chuyên nghiệp

bullet

Văn bản số 1343/BGDĐT- KTKĐCLGD về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) năm 2012

bullet

Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.

bullet

Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT hướng dẫn tiêu chuẩn, quy tŕnh, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

bullet

Sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lư, sử dụng tài sản nhà nước.

bullet

Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo tŕnh độ tiến sĩ

bullet

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

bullet

Thông tư số 67/2011/TT-BGDĐT quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường Tiểu học.

bullet

Trường trung cấp chuyên nghiệp sẽ dạy học phần Kỹ năng giao tiếp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 66/2011/TT-BGDĐT.

bullet

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương tŕnh khung trung cấp chuyên nghiệp của 05 nhóm ngành: Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lư và trắc địa; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công tŕnh xây dựng.

bullet

Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT quy định về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông và văn bản số 8382/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2011-2012

bullet

Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT quy định về Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

bullet

Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

bullet

Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh thay thế Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2008. Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ 07 tháng 01 năm 2012.

bullet

Điều lệ trung cấp chuyên nghiệp thay thế Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

bullet

Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đ́nh chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo tŕnh độ trung cấp chuyên nghiệp

bullet

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lư, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc pḥng - an ninh

bullet

Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non kèm theo Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT.

bullet

Quy định về đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông

bullet

Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015

bullet

Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non. (03/11/2011)

bullet

Nghị định số 92/2011/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế. (02/11/2011)

bullet

Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Pḥng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xă, thành phố thuộc tỉnh. (02/11/2011)

bullet

Nghị định số 91/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (01/11/2011)

bullet

Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) theo h́nh thức vừa làm vừa học. (01/11/2011)

bullet

Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 2 năm 2008 quy định đào tạo liên thông tŕnh độ cao đẳng, đại học (11/10/2011)

bullet

Văn bản số 6142/BGDĐT-PC về việc triển khai Đề án Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường. (05/10/2011)

bullet

Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoăn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời b́nh đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ. (03/10/2011)

bullet

Nghị định số 86/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. (03/10/2011)

bullet

Hướng dẫn về tŕnh tự, thủ tục tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan hành chính nhà nước (21/09/2011)

bullet

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (10/09/2011)

bullet

Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nội dung và h́nh thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên (30/08/2011)

bullet

Thông tư số 35/2011/TT-BGDĐT quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (30/08/2011)

bullet

Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xă hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí (23/08/2011)

bullet

Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV tŕnh độ trung cấp chuyên nghiệp kèm theo Thông tư số 34/2011/TT-BGDĐT (23/08/2011)

bullet

Thông tư số 33/2011/TT-BGDĐT Chương tŕnh bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên (23/08/2011)

bullet

PHỔ BIẾN LUẬT VIÊN CHỨC (19/08/2011)
Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT và Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ban hành chương tŕnh bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học và trung học cơ sở. (19/08/2011)

bullet

Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ban hành chương tŕnh bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông (16/08/2011)

bullet

Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP (16/08/2011)

bullet

Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg (12/08/2011)

bullet

Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg về bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đăi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lư giáo dục. (08/08/2011)

bullet

Phổ biến đề cương giới thiệu "Luật Quản lư, sử dụng tài sản nhà nước". (03/08/2011)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục. (19/07/2011)

bullet

Nghị định số 57/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ; quy định về chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xă hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xă, thành phố thuộc tỉnh, ở xă, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang. (13/07/2011)

bullet

Nghị định số 54/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (13/07/2011)

bullet

Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. (13/07/2011)

bullet

Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. (05/07/2011)

bullet

Hướng dẫn hoạt động y tế trường học; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; kinh phí; hệ thống tổ chức công tác y tế trường học. (05/07/2011)

bullet

Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. (05/07/2011)

bullet

Danh sách máy tính cầm tay được đem vào pḥng thi kỳ thi tuyển sinh các trường đại học, cao đẳng. (01/07/2011)

bullet

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán. (01/07/2011)

bullet

Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng (23/06/2011)

bullet

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức. (22/06/2011)

bullet

Về thời gian tổ chức Hội thi t́m hiểu Luật năm 2011, chủ đề “Thanh niên với pháp luật”. (22/06/2011)

bullet

Điều chỉnh mức cho vay và lăi suất cho vay đối với học sinh, sinh viên. (13/06/2011)

bullet

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. (13/06/2011)

Năm học 2010 - 2011
bullet

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. (31/05/2011)

bullet

Mẫu bằng tốt nghiệp đại học. (31/05/2011)

bullet

Khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. (24/05/2011)

bullet

Xử lư kỷ luật đối với cán bộ công chức. (24/05/2011)

bullet

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục. (19/05/2011)

bullet

Hướng dẫn xác định đối tượng, mức hưởng trợ cấp và tổ chức thực hiện trợ cấp khó khăn. (12/05/2011)

bullet

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xă hội và trợ cấp hàng tháng. (12/05/2011)

bullet

Hướng dẫn rà soát, bổ sung tài liệu, sách, báo pháp luật, thiết bị PBGDPL mới cho Tủ sách pháp luật Quư 2/2011. (09/05/2011)
Quy định về đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. (09/05/2011)

bullet

Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non. (05/05/2011)

bullet

Những điều thí sinh cần biết về thi tốt nghiệp trung học phổ thông. (05/05/2011)

bullet

Quy định về trang bị, quản lư, sử dụng đồ chơi trẻ em trong nhà trường. (21/04/2011)

bullet

Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học (14/04/2011)

bullet

Pḥng pháp chế phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (13/04/2011)

bullet

Quy định mức lương tối thiểu. (08/04/2011)

bullet

Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011. (07/04/2011)

bullet

Trợ cấp khó khăn đột xuất cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đăi, người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn. (06/04/2011)

bullet

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông tư thục. (06/04/2011)

bullet

Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. (31/03/2011)

bullet

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2011. (31/03/2011)
Phổ biến luật bảo vệ môi trường (1803/2011)
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. (15/03/2011)

bullet

Hướng dẫn thực hiện một số điều về đào tạo, bồi dưỡng công chức. (10/03/2011)

bullet

Quy định về định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công về thu nhập tháng đă đóng bảo hiểm xă hội (10/03/2011)

bullet

Quy chế đào tạo tŕnh độ thạc sĩ (04/03/2011)

bullet

Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non. (23/02/2011)

bullet

Quy định điều kiện, hồ sơ, quy tŕnh mở ngành đào tạo, đ́nh chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo tŕnh độ đại học. (23/02/2011)

bullet

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học (22/02/2011)

bullet

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non (15/02/2011)

bullet

Kế hoạch triển khai Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015. (20/01/2011)

bullet

Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức. (20/01/2011)

bullet

Quản lư biên chế công chức. (20/01/2011)

bullet

Đào tạo và bồi dưỡng công chức. (20/01/2011)

bullet

Phổ biến Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. (17/01/2011)
Phổ biến Luật Cán bộ, công chức. (17/01/2011)
Chuẩn Giám đốcTrung tâm Giáo dục thường xuyên (14/01/2011)

bullet

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non (14/01/2011)

bullet

Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo tŕnh trung cấp chuyên nghiệp. (14/01/2011)

bullet

Trách nhiệm quản lư nhà nước về giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009.(10/01/2011)

bullet

Điều lệ Trường Tiểu học (10/01/2011)

bullet

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xă, phường, thị trấn. (10/01/2011)
Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
(31/12/2010)

bullet

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (31/12/2010)

bullet

Nội dung và h́nh thức thi nâng ngạch từ ngạch giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp. (28/12/2010)

bullet

Quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lănh đạo, quản lư trong ngành giáo dục. (28/12/2010)

bullet

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. (28/12/2010)

bullet

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015. (06/12/2010)

bullet

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi (26/11/2010)

bullet

Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường (26/11/2010)

bullet

Hướng dẫn các trường cao đẳng thực hiện quy chế công khai năm 2010-2011 (10/11/2010)

bullet

Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học cho các cơ sở giáo dục và đào tạo (08/11/2010)

bullet

Hướng dẫn đào tạo liên thông từ tŕnh độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên tŕnh độ cao đẳng và đại học (08/11/2010)

bullet

Hướng dẫn quản lư, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo (29/10/2010)

bullet

Quy chế mẫu về tiếp nhận, xử lư, phát hành và quản lư văn bản (07/10/2010)

bullet

Thông tư số 139/2010/TT-BTC (05/10/2010)
Quy định việc lập dự toán, quản lư và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (04/10/2010)

bullet

Phổ biết một số nội dung cơ bản của nghị định 34/2010/NĐ-CP (29/09/2010)
Biển chỉ dẫn (22/09/2010)

bullet

Biển báo nguy hiểm (22/09/2010)

bullet

Biển báo cấm (22/09/2010)

bullet

Biển hiệu lệnh (22/09/2010)

bullet

Về việc chấn chỉnh học sinh vi phạm quy định về ATGT. (22/09/2010)

bullet

Về việc chấn chỉnh t́nh trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục (22/09/2010)

bullet

Về việc hướng dẫn rà soát, bổ sung tài liệu, sách, báo pháp luật, thiết bị phổ biến, giáo dục pháp luật mới cho Tủ sách pháp luật năm học 2010 - 2011 (09/09/2010)
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực (09/09/2010)

bullet

Văn bản số 5402 /BGDĐT-GDTH ngày 06  tháng  9  năm 2010 thực hiện công tác  phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (09/09/2010)

bullet

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010 - 2011 (19/08/2010)